SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

90,00 

Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej adresowane jest dla osób kierującymi pracownikami. Zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Celem szkolenia jest zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:
a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Kategoria:

Opis

Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej adresowane jest dla osób kierującymi pracownikami. Zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Celem szkolenia jest zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka  związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

1. Cel szkolenia

  • zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  • interpretacja przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania i organizowania pracy podległego zespołu, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • utrwalenie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

2. Zakres szkolenia

Obejmuje zagadnienia zawarte w Ramowym programie szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami tj. Załączniku nr 1.IV Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 04.180.1860 z późn. zm.) .

3. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

4. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego, z oderwaniem od pracy – na podstawie niniejszego programu szkolenia z wykorzystaniem platformy internetowej, materiałów dydaktycznych dostarczonych przez organizatora szkolenia oraz uczestnictwie w konsultacjach.

Miejsce szkolenia – biuro lub inne pomieszczenia spełniające wymogi  szkoleniowe .

5. Sprawdzenie wiadomości

Szkolenie e-learningowe zawiera system testów  kontrolnych w trakcie trwania szkolenia oraz test końcowy sprawdzający stopień  przyswojenia przez uczestnika szkolenia wiedzy w zakresie :

  • wiadomości objętych programem szkolenia,
  • znajomości zasad organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania na wypadek pożaru.

6. Tematy i zagadnienia szkoleniowe

Temat 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Temat 2.  Wybrane  regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:

Temat 3. Analiza okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na wskutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki :

Temat 4. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Temat 5. Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy

Temat 6.  Pierwsza pomoc przedmedyczna

Temat 7.  Ochrona przeciwpożarowa

Finalne sprawdzenie wiadomości

Na końcu szkolenia znajduje się TEST KOŃCOWY zawierający 20 pytań. Uzyskanie poprawnych odpowiedzi na poziomie 70% zalicza test.

 

Po pozytywnym ukończeniu testu końcowego, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostanie wystawione „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami”, które dostarczymy w formie tradycyjnej na wskazany w zamówieniu adres do korespondencji.

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

e-mail: sklep@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13