SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

75,00 

Kategoria:

Opis

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych metodą samokształcenia kierowanego

 

1. Cel szkolenia

  • zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  • interpretacja przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w na stanowiskach administracyjno-biurowych wyposażonych w monitory ekranowe, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • utrwalenie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

2. Zakres szkolenia

Obejmuje zagadnienia zawarte w Ramowym programie szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych tj. Załączniku nr 1.VIII Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 04.180.1860 z późn. zm.) .

3. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego, z oderwaniem od pracy – na podstawie niniejszego programu szkolenia z wykorzystaniem platformy internetowej, materiałów dydaktycznych dostarczonych przez organizatora szkolenia oraz uczestnictwie w konsultacjach.

Miejsce szkolenia – biuro  lub inne pomieszczenia spełniające wymogi  szkoleniowe .

5. Sprawdzenie wiadomości

Szkolenie e-learningowe zawiera system testów kontrolnych w trakcie trwania szkolenia oraz test  końcowy  sprawdzający stopień  przyswojenia przez uczestnika szkolenia wiedzy w zakresie :

  • wiadomości objętych programem szkolenia
  • znajomości zasad organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania na wypadek pożaru

6. Tematy i zagadnienia szkoleniowe

Temat 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Temat 2 .  Wybrane  regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Temat 3. Analiza okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na wskutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

Temat 4. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Temat 5. Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy

Temat 6.  Pierwsza pomoc przedmedyczna

Temat 7.  Ochrona przeciwpożarowa

Na końcu szkolenia znajduje się TEST KOŃCOWY zawierający 15 pytań. Uzyskanie poprawnych odpowiedzi na poziomie 80% zalicza test.

Po pozytywnym ukończeniu testu końcowego, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostanie wystawione „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych”, które dostarczymy w formie tradycyjnej na wskazany w zamówieniu adres do korespondencji.

 

 

 

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

e-mail: sklep@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13