METODYKA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

85,00 

Kategoria:

Opis

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracodawców/kierowników z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji do udzielania instruktażu wstępnego i stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy .

W związku z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972) instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

2. Zakres szkolenia

Obejmuje zagadnienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego  2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji  zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

3. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, którzy przeprowadzają z pracownikami instruktaż stanowiskowy.

4. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego, z oderwaniem od pracy – na podstawie niniejszego programu szkolenia z wykorzystaniem platformy internetowej, materiałów dydaktycznych dostarczonych przez organizatora szkolenia oraz uczestnictwie w konsultacjach.

Miejsce szkolenia – biuro lub inne pomieszczenia spełniające wymogi  szkoleniowe .

5. Sprawdzenie wiadomości

Szkolenie e-learningowe zawiera system testów  kontrolnych w trakcie trwania szkolenia oraz test końcowy sprawdzający stopień  przyswojenia przez uczestnika szkolenia wiedzy w zakresie :

  • wiadomości objętych programem szkolenia,
  • znajomości zasad organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania na wypadek pożaru.

6. Tematy i zagadnienia szkoleniowe

Temat 1. Informacje ogólne dotyczące szkolenia;

Temat 2 .  Pojęcia i definicje z zakresu kształcenia;

Temat 3. Formy kształcenia;

Temat 4. Środki dydaktyczne;

Temat 5. Zasady kształcenia;

Temat 6.  Metody nauczania praktycznego;

Temat 7.  Rola instruktora w nauczaniu oraz wytyczne do prawidłowego przeszkolenia pracownika.

 

Finalne sprawdzenie wiadomości

 

Na końcu szkolenia znajduje się TEST KOŃCOWY zawierający 10 pytań. Uzyskanie poprawnych odpowiedzi na poziomie 80% zalicza test.

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

e-mail: sklep@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13