SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI

75,00 

 

 

Kategoria:

Opis

Program szkolenia okresowego BHP dla nauczycieli

1. Cel szkolenia

a) zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;

b) interpretacja przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w na stanowiskach administracyjno-biurowych wyposażonych w monitory ekranowe, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

c) utrwalenie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

2. Zakres szkolenia

Obejmuje zagadnienia zawarte w Ramowym programie szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych tj. Załączniku nr 1.VIII Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 04.180.1860 z późn. zm.) .

3. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego, z oderwaniem od pracy – na podstawie niniejszego programu szkolenia z wykorzystaniem platformy internetowej, materiałów dydaktycznych dostarczonych przez organizatora szkolenia oraz uczestnictwie w konsultacjach.

5. Sprawdzenie wiadomości

Szkolenie e-learningowe zawiera system testów kontrolnych w trakcie trwania szkolenia oraz test  końcowy  sprawdzający stopień  przyswojenia przez uczestnika szkolenia wiedzy w zakresie :

  • wiadomości objętych programem szkolenia ,
  • znajomości zasad organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania na wypadek pożaru.

6. Tematy i zagadnienia szkoleniowe

Temat 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Temat 2.  Wybrane  regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Temat 3. Bezpieczeństwo uczniów

Temat 4. Analiza okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na wskutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki :

Temat 5. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy:

Temat 6. Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy

Temat 7.  Pierwsza pomoc przedmedyczna

Temat 8.  Ochrona przeciwpożarowa

 

Finalne sprawdzenie wiadomości

 

Na końcu szkolenia znajduje się TEST KOŃCOWY zawierający 18 pytań. Uzyskanie poprawnych odpowiedzi na poziomie 80% zalicza test.

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

e-mail: sklep@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13