SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH W JĘZKU UKRAIŃSKIM (українською мовою)

75,00 

Kategoria:

Opis

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych metodą samokształcenia kierowanego

 

1. Cel szkolenia

 • zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
 • interpretacja przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w na stanowiskach administracyjno-biurowych wyposażonych w monitory ekranowe, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • utrwalenie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

2. Zakres szkolenia

Obejmuje zagadnienia zawarte w Ramowym programie szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych tj. Załączniku nr 1.VIII Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 04.180.1860 z późn. zm.) .

3. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego, z oderwaniem od pracy – na podstawie niniejszego programu szkolenia z wykorzystaniem platformy internetowej, materiałów dydaktycznych dostarczonych przez organizatora szkolenia oraz uczestnictwie w konsultacjach.

Miejsce szkolenia – biuro  lub inne pomieszczenia spełniające wymogi  szkoleniowe .

5. Sprawdzenie wiadomości

Szkolenie e-learningowe zawiera system testów kontrolnych w trakcie trwania szkolenia oraz test  końcowy  sprawdzający stopień  przyswojenia przez uczestnika szkolenia wiedzy w zakresie :

 • wiadomości objętych programem szkolenia
 • znajomości zasad organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania na wypadek pożaru

6. Tematy i zagadnienia szkoleniowe

Temat 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Temat 2 .  Wybrane  regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Temat 3. Analiza okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na wskutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

Temat 4. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Temat 5. Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy

Temat 6.  Pierwsza pomoc przedmedyczna

Temat 7.  Ochrona przeciwpożarowa

Na końcu szkolenia znajduje się TEST KOŃCOWY zawierający 15 pytań. Uzyskanie poprawnych odpowiedzi na poziomie 80% zalicza test.

Po pozytywnym ukończeniu testu końcowego, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostanie wystawione „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych”, które dostarczymy w formie tradycyjnej na wskazany w zamówieniu adres do korespondencji.

Періодичне навчання адміністративних та офісних працівників за методом керованої самоосвіти

 

1. Мета тренінгу

 • ознайомлення працівників з факторами виробничого середовища, які можуть становити загрозу безпеці та здоров’ю працівників на виробництві, та з відповідними профілактичними заходами та діями;
 • тлумачення положень і принципів охорони праці в обсязі, необхідному для виконання роботи на адміністративних та службових посадах, обладнаних екранними моніторами, а також виконання трудових обов’язків та відповідальності у сфері охорони праці;
 • закріплення вміння безпечно для себе та інших людей виконувати роботу, діяти в надзвичайних ситуаціях та надавати допомогу особі, яка постраждала.

2. Обсяг тренінгу

Він охоплює питання, передбачені Рамковою програмою періодичного навчання адміністративних та службових працівників, тобто Додатком № 1, VIII Положення Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про навчання у сфері охорони праці ( Журнал зі змінами).

3. Учасники тренінгу

Навчання призначене для адміністративних та офісних працівників, у тому числі зайнятих у сфері експлуатації екранних моніторів, характер роботи яких пов’язаний із впливом факторів, шкідливих для здоров’я, обтяжливих чи небезпечних, або з відповідальністю у сфері охорони праці.

4. Методика організації навчання

Навчання організовано у формі керованої самоосвіти, відірвано від роботи – на основі цієї навчальної програми з використанням інтернет-платформи, дидактичних матеріалів, наданих організатором навчання, та участі в консультаціях.

Місце навчання – офіс або інші приміщення, що відповідають вимогам навчання.

5. Перевірте своє повідомлення

Електронний тренінг включає в себе систему контрольних тестів під час тренінгу та підсумковий тест для перевірки знань учасника тренінгу щодо:

 • повідомлення, що входять до програми навчання
 • знання правил організації роботи та робочих місць відповідно до положень і принципів охорони праці
 • принципи надання першої медичної допомоги та протипожежні процедури

6. Навчальні теми та питання

Тема 1. Сутність охорони праці

Тема 2. Окремі нормативно-правові акти у сфері трудового права щодо охорони праці

Тема 3. Аналіз обставин і причин нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та їх профілактика; обговорення характерних нещасних випадків на виробництві, з особливим акцентом на нещасних випадках, що виникли в результаті неправильної організації роботи, і пов’язане з попередженням

Тема 4. Організація та методика формування безпечних та гігієнічних умов праці, у тому числі робочих місць, обладнаних екранними моніторами; управління охороною праці

Тема 5. Шкідливі та обтяжливі фактори робочого середовища

Тема 6. Перша допомога

Тема 7. Захист від вогню

Наприкінці тренінгу – ПІДСУМКИЙ ТЕСТ з 15 питань. Отримання правильних відповідей на рівні 80% проходить тест.

Після успішного складання підсумкового заліку відповідно до зразка, зазначеного в Постанові Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 р. про навчання в галузі охорони праці, видається «Свідоцтво про проходження періодичної навчання адміністративних та офісних працівників» буде видано, доставимо в традиційній формі на адресу для кореспонденції, вказану в замовленні.

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

e-mail: sklep@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13