SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJKĄCYCH PRACOWNIKAMI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM (українською мовою)

75,00 

Kategoria:

Opis

Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej adresowane jest dla osób kierującymi pracownikami. Zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Celem szkolenia jest zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka  związanego z tymi zagrożeniami,

 • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

1. Cel szkolenia

 • zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;

 • interpretacja przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania i organizowania pracy podległego zespołu, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • utrwalenie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

2. Zakres szkolenia

Obejmuje zagadnienia zawarte w Ramowym programie szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami tj. Załączniku nr 1.IV Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 04.180.1860 z późn. zm.).

3. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

4. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego, z oderwaniem od pracy – na podstawie niniejszego programu szkolenia z wykorzystaniem platformy internetowej, materiałów dydaktycznych dostarczonych przez organizatora szkolenia oraz uczestnictwie w konsultacjach.

Miejsce szkolenia – biuro lub inne pomieszczenia spełniające wymogi  szkoleniowe.

5. Sprawdzenie wiadomości

Szkolenie e-learningowe zawiera system testów  kontrolnych w trakcie trwania szkolenia oraz test końcowy sprawdzający stopień  przyswojenia przez uczestnika szkolenia wiedzy w zakresie:

 • wiadomości objętych programem szkolenia,

 • znajomości zasad organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania na wypadek pożaru.

6. Tematy i zagadnienia szkoleniowe

Temat 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Temat 2.  Wybrane  regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:

Temat 3. Analiza okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na wskutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

Temat 4. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Temat 5. Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy

Temat 6.  Pierwsza pomoc przedmedyczna

Temat 7.  Ochrona przeciwpożarowa

Finalne sprawdzenie wiadomości

Na końcu szkolenia znajduje się TEST KOŃCOWY zawierający 20 pytań. Uzyskanie poprawnych odpowiedzi na poziomie 70% zalicza test.

 

Po pozytywnym ukończeniu testu końcowego, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostanie wystawione „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami”, które dostarczymy w formie tradycyjnej na wskazany w zamówieniu adres do korespondencji.

Інструктаж з охорони праці для керівного персоналуадресовано людям, які керують співробітниками. У ньому міститься інформація про нагляд і контроль за дотриманням роботодавцями законодавства про працю, організацію та методику навчання з охорони праці.

Метою тренінгу є оновлення та доповнення знань та навичок у сфері:

 • оцінка небезпек у робочих процесах та ризиків, пов’язаних з цими небезпеками,

 • формування безпечних та гігієнічних умов праці,

 • захистити працівників від небезпек, пов’язаних з роботою.

ПЕРІОДИЧНА ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

роботодавці та інші особи, які керують працівниками

1. Мета тренінгу

 • ознайомлення працівників з факторами виробничого середовища, які можуть становити загрозу безпеці та здоров’ю працівників на виробництві, та з відповідними профілактичними заходами та діями;

 • тлумачення положень і принципів охорони праці в обсязі, необхідному для виконання та організації роботи підлеглого колективу, а також пов’язаних з роботою обов’язків та відповідальності у сфері охорони праці;

 • закріплення вміння безпечно для себе та інших людей виконувати роботу, діяти в надзвичайних ситуаціях та надавати допомогу особі, яка постраждала.

2. Обсяг тренінгу

Він охоплює питання, включені в Рамкову програму періодичного навчання роботодавців та інших осіб, які здійснюють керівництво найманими працівниками, тобто Додаток № 1.IV до Положення Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про навчання у сфері охорони праці. на роботі (Вісник законів No 04.180. 1860 із змінами).

3. Учасники тренінгу

Навчання призначене для роботодавців та інших людей, які керують працівниками

4. Методика організації навчання

Навчання організовано у формі керованої самоосвіти, відірвано від роботи – на основі цієї навчальної програми з використанням інтернет-платформи, дидактичних матеріалів, наданих організатором навчання, та участі в консультаціях.

Місце навчання – офіс або інші приміщення, що відповідають вимогам навчання.

5. Перевірте своє повідомлення

Електронний тренінг включає в себе систему контрольних тестів під час тренінгу та підсумковий тест для перевірки знань учасника тренінгу щодо:

 • повідомлення, охоплені програмою навчання,

 • знання правил організації роботи та робочих місць відповідно до положень і принципів охорони праці,

 • принципи надання першої медичної допомоги та протипожежні процедури.

6. Навчальні теми та питання

Тема 1. Сутність охорони праці

Тема 2.Окремі нормативно-правові акти у сфері трудового права щодо охорони праці

Тема 3.Аналіз обставин і причин нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та їх профілактика; обговорення характерних нещасних випадків на виробництві, з особливим акцентом на нещасних випадках, що виникли в результаті неправильної організації роботи, і пов’язане з цим запобігання

Тема 4.Організація та методика формування безпечних та гігієнічних умов праці, у тому числі робочих місць, обладнаних екранними моніторами; управління охороною праці

Тема 5.Шкідливі та обтяжливі фактори робочого середовища

Тема 6.Перша допомога

Тема 7.Захист від вогню

Остаточна перевірка повідомлення

Наприкінці тренінгу – ПІДСУМКИЙ ТЕСТ з 20 питань. Отримання правильних відповідей на рівні 70% проходить тест.

 

Після успішного складання підсумкового заліку відповідно до зразка, зазначеного в Постанові Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 р. про навчання в галузі охорони праці, видається «Свідоцтво про проходження періодичної буде видано навчання роботодавців та людей, які керують працівниками», які ми доставимо в традиційній формі на адресу для кореспонденції, зазначену в наказі.

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 507 300 506

e-mail: biuro@tbf.com.pl

e-mail: sklep@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13